اخبار و مقالات

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین نهاد تایید اعتبار NABL هند و اداره تجهیزات پزشکی ایران و معرفی شرکت بهبود تجهیز بهین اندیش به عنوان نماینده رسمی این نهاد در ایران

با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی با نهاد تأیید اعتبار هند NABL در زمینه اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها با...