چرا باید به پذیرش “فاصله قدرت” بین مردم، در اندونزی و مالزی برای صادرات توجه کرد؟