بهبود تجهیز بهین اندیش، مجری برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه پزشکی پاکستان 2019