فصل نامه ندای تولید – تابستان 98

بهداشت و درمان در مالزی

دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حمایت از رفاه اجتماعی شعار اصلی دولت جدید مالزی است. برای تضمین رفاه و کیفیت زندگی، مبلغ 29 میلیارد رینگیت (معادل 7 میلیارد دلار) برای بخش بهداشت و درمان عمومی در سال 2019 اختصاص داده شده است که نسبت به سال 2018 به میزان 7.8 درصد افزایش داشته است که تقریبا” 10 درصد از کل بودجه کشور است. از این مبلغ، 10.8 میلیارد رینگیت (معادل 2.6 میلیارد دلار) برای توسعه، نگهداری و به روز رسانی تاسیسات بهداشت عمومی موجود و نیز تهیه و عرضه تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص داده شده است.

مبلغ 100 میلیون رینگیت (24 میلیون دلار آمریکا) برای طرح ملی حمایت از سلامت (PEKA) اختصاص یافته است. PEKA یک صندوق هدفمند حمایت از سلامت برای افراد 50 ساله و بالاتر با درآمد ماهانه خانواده کمتر از 3900 رینگیت (940 دلار آمریکا) می باشد. این بخش تقریبا شامل 800.000 از جمعیت می شود. PEKA یک ابتکار عمل در همکاری بین دولت و صنعت بیمه خصوصی کشور است.

علاوه بر این به طرح سلامتی زنان نیز 20 میلیون رینگیت (4.8 میلیون دلار) تخصیص یافته است. غربالگری ماموگرام و پاپ اسمیر و واکسیناسیون بر ضد HPV به صورت رایگان در دسترس تقریبا 70،000 نظر قرار گرفته است.