فصل نامه ندای تولید – تابستان 99

راهنمای تجارت صادرات تجهیزات پزشکی، لوازم آزمایشگاهی و داروهای پیشرفته به کشور اندونزی

اندونزی با توجه به جمعیت 262 میلیونی خود، تا حد زیادی به تجهیزات و لوازم پزشکی وارداتی متکی است. این بخش فرصت های بزرگی را برای صادرکنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی ایرانی فراهم می کند. بهداشت و درمان از اولویت های برنامه توسعه ملی اندونزی است.

حکومت های مرکزی و منطقه ای به ساخت و ارتقا تسهیلات مراقبت های بهداشتی ادامه می دهند. آنها در نظر دارند مراکز درمانی جامعه را به امکانات پیشرفته تجهیزات پزشکی  ولوازم پزشکی مجهز کرده و کیفیت خدمات خود را در 34 استان بهبود دهند.