فصل نامه ندای تولید – پاییز 98

صنعت بهداشت و درمان ویتنام

بهداشت و درمان بهترین چشم انداز توسعه را در میان بخش های دیگر در ویتنام دارد.

رشد اقتصادی و تغییرات جمعیتی، دو نیروی ایجاد کننده تقاضا برای مراقبت های بهداشتی نه فقط در دو مرکز بزرگ اقتصادی یعنی شهر های هانوی  و هوشی مین، بلکه در سرتاسر ویتنام می باشد.

بیمارستان های عمومی در سطح استان ها که توسط دولت تامین بودجه می شوند، در حال ارتقا امکانات خود و افتتاح بخش های تخصصی جدید هستند.

پاییز 98