اجرای فرآیند انتقال تکنولوژی مرکز نوآوری و شتابنده صادرات iADAM

امروزه تکنولوژی به یکی از ستونهای اصلی زندگی تبدیل گردیده و از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی جوامع و عاملی برای حرکت به سوی آینده  ای مطمئن فرض میشود . برای اکتساب تکنولوژی نیاز به عوامل و ساختارهایی است تا به وسیله آن ها شرایط لازم برای دستیابی به تکنولوژی مهیا شود. اما هیچ کشوری یا سازمانی تمام نیازهای تکنولوژیک خود را نمیتواند با ساختار های درونزا تامین نماید. بنابر این باید بخشی را از خارج از مرزهای جغرافیایی تامین نماید.

مرکز نوآوری و شتابنده صادرات   iADAM  به شرکتهای دانش بنیان ، خلاق و فناوری کمک خواهد کرد تا  با رو شهای انتقال تکنولوژی روز دنیا  به شرح زیر نیازهای خود را برطرف نمایند .

روشهای انتقال تکنولوژی

در کشورهاي جنوب شرقي نظير چين، مالزي، سنگاپور و تايلند، “سرمايه­گذاري مستقيم خارجي”، عمده ترين روش جهت انتقال تکنولوژي و مهارتهاي فني و مديريت به اين کشورها بوده است.

مرکز نوآوری و شتابنده صادرات   iADAM با سه جنبه مهم شيوه هاي جديد انتقال تکنولوژي را فراهم میسازد.

1- تاکيد کردن بر فعاليت هاي تحقيقاتی برون‌کشوري برای جذب و انتقال تکنولوژی به داخل.

2- به­کارگيري متخصصان خارجی برای پرکردن خلأهای تکنولوژی بومی.

3- استفاده از هر سازوکار عملی برای شناسايی و ردگيری پيشرفتهای تکنولوژی در خارج از کشور.

همة اين جنبه ها براين حقيقت تاکيد ميکنند که تکنولوژيهاي پيشرفته را نميتوان مانند تکنولوژيهاي سنتي خريد. زيرا اين نوع تکنولوژيها شديداً به عامل انساني متخصص وابسته اند که معمولاً کشورهاي رو به توسعه از کمبود آن رنج ميبرند.  به نظر ميرسد که مناسبترين روش آن است که زمان و هزينه انتقال را به حداقل برساند و دسترسي به بازار، ميزان جذب تکنولوژی و همراهي با تحولات آن را به حداکثر برساند.