تامین مالی و طرح تجاری

مشاوره جهت نقل و انتقال ارز  و روش های موجود برای پرداخت بین المللی با درنظر گرفتن کلیه محدودیت های بانکی، قوانین حاکم بر نقل و انتقالات ارزی و … به متقاضیان  در مرکز نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM ارائه می گردد.