حضور مستقل در نمایشگاه‌

تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید و تنوع آن ها و ظهور فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش، شرکت ها را ملزم به حضور در نمایشگاه های خارجی می کند. در همین راستا، مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM  نمایشگاه های معتبر بین المللی را شناسایی و امکان حضور در نمایشگاه های خارجی معتبر را برای شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور  فراهم می نماید.