حقوقی

مشاوره حقوقی جهت تبادل فناوری در زمینه قوانین مرتبط با انتقال فناوری، قراردادهای انتقال فناوری، تدوین، تهیه و ویرایش پیش نویس قراردادهای مرتبط با این موضوع، همچنین، مشاوره پیرامون دعاوی حقوقی ایجاد شده در مباحث انتقال فناوری، موارد مربوط به فرآیند مذاکره شامل برنامه‌ریزی پیش از مذاکره، سازماندهی تیم مذاکره، آماده سازی جهت مذاکرات، تکنیک‌های مذاکره و … ارائه می گردد.